Privacy Policy

House of Health
Industrieweg 13
3442AE Woerden
KVK: 70773254

Contact: Shane Kloosterman

+31 6 42159779
Shane@hohwoerden.nl

www.hohwoerden.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘House of Health’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website

Wanneer wij spreken over ‘website’ dan bedoelen wij: www.hohwoerden.nl zoals hierboven vermeldt.

 

Sportbit app

Wij spreken over ‘de app’  waarin wij een digitale omgeving voor onze klanten hebben. Hier verwerken wij persoonsgegevens die wij gebruiken voor o.a. nieuwsbrieven e, gezondheidsverklaringen en het inschrijven voor lessen.

 

Cookies

Onze website plaatst cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoeken van onze website permanent op je computer, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken hier om verschillende redenen gebruik van, namelijk:

 1. Effectiviteit website en marketingcampagnes meten.
 2. Werking van de website verbeteren.
 3. Testen en verbeteren van de website door het monitoren van het websitebezoek.

Tijdens deze processen zijn er geen tot geringe gevolgen voor de privacy van de bezoekers. Wij verwerken geen volledige IP-adressen en deze en andere gegevens worden niet gedeeld. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Je kunt zelf je cookies verwijderen via je gebruikte browser. Wil je geen cookies dan kun je zelf instellen dat je browser deze niet opslaat.

Persoonsgegevens

 1. Algemeen en doelen
 2. Verwerking persoonsgegevens van potentiële klanten die (contact)gegevens via de website achterlaten. Wij gebruiken deze gegevens om contact op te nemen met de potentiële klant.
 3. Verwerking persoonsgegevens van klanten, leveranciers t.b.v. het uitvoeren van overeenkomsten die zijn gesloten.
 4. Verzamelen gezondheidsgegevens.
 5. Versturen nieuwsbrief wanneer de klant hier toestemming voor geeft.
 6. Verbeteren dienstverlening en website.

 

 1. Welke gegevens?
  naam, adres, woonplaats
  contactpersonen
  telefoonnummer, e-mailadres
  geboortedatum, leeftijd
  geslacht
  lichaamsgewicht, lengte

huidplooidiktes
IBAN nummer
IP-adres en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.
Voor het verkrijgen van reviews van onze klanten, het verzenden van nieuwsbrieven en mailings verstrekken wij persoonsgegevens van onze klanten aan derden, die de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder genoemde doelen.

Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van House of Health. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. House of Health heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 1. Hosting en dienstverleners.
  Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.e. Termijnen
  Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.
  Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
  Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
  Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.
  Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
  We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.
  Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en via onze (potentiële) klanten en leveranciers.

  Beveiliging van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden door twee partijen bij ons beveiligd, namelijk: De bouwer van onze website en de bouwer van onze omgeving in de app.

  Rechten van betrokkene
  De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
  Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
  Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
  Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
  Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
  Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.
  Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken door ons een email te sturen naar: shane@hohwoerden.nl

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie 1.0 September 2022